huisregels

Onze huisregels

Volg aanwijzingen van het personeel op. Wij doen er alles aan om ons bedrijf voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Ons bedrijf is beveiligd met camera’s, door uw bezoek stemt u in dat wij daarmee opnames maken. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Vindt u in ons bedrijf een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, levert u dat dan bij de ondernemer in. Gevonden voorwerpen brengen wij na uiterlijk twee weken naar de politie. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Als u kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kunt u daarvoor ons horecabedrijf niet aansprakelijk stellen.

Toegangs/leeftijdscontrole
In verband met wet en regelgeving zullen wij bij twijfel om ID vragen bij het nuttigen van alcoholische dranken. Bij het niet vertonen, of het niet kunnen tonen van een ID zal alcohol geweigerd worden. Nuttigt iemand onder de 18 sterke drank loopt die het risico dat het afgepakt en weggegooid wordt.

Groepen, clubs en samenscholingsverband

In verband met de algehele veiligheid van onze bezoekers en ons personeel behouden wij ons het uitdrukkelijke recht voor om personen die in groeps- en samenscholingsverband het etablissement bezoeken, te weigeren, dan wel te verzoeken het pand te verlaten.

Sfeerbeleving
Wij trachten de sfeer en de beleving binnen dusdanig te optimaliseren, dat indien wij het nodig achten, wij ons het recht voorbehouden bepaalde mensen, ongeacht afkomst, ras, religie of achtergrond, te weigeren, dan wel te verzoeken het pand te verlaten. Dit om de eerder genoemde sfeerbeleving optimaal te houden.

Geen wapens of drugs

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen we de politie.

U mag ook geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze ook niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Geen hinderlijk gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een horecaondernemer een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Geen eigen consumpties

U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf of op ons terras gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Glaswerk moet binnen de kaders van het terras blijven

U mag eigendommen van ons bedrijf niet mee naar buiten nemen met uitzondering van naar ons terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk maar ook voor blikjes en al onze andere zaken. Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor reparatie of vernieuwing.

Geen overlast voor de buren

Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden.

Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de horecaondernemer meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.